Strona Główna Biuletynu


Oferta współpracy
Specyfikacja produktu
Najczęściej zadawane pytania
Tanio czy dobrze ?
Zlecenie uruchomienia serwisu
Cennik
Kontakt 


Najczęściej zadawane pytania


Informacje poniższe są publikowane również na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących Biuletynu.

1. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację podmiotowych stron BIP? Czy MSWiA realizuje przyjęcie podmiotowych stron BIP do siebie na serwery portalu BIP?

2. Kto jest zobowiązany do tworzenia podmiotowych stron BIP?

3. Jaką informację powinna zawierać podmiotowa strona BIP?

4. Jaką informację konieczną do opublikowania musi podmiot zawrzeć na swojej stronie podmiotowej do dnia 1 lipca 2003 r.?

5. Co z informacją, która nie została opublikowana ze względu na wykluczenie jawności informacji publicznej?

6. Jakie cechy powinna posiadać informacja publikowana przez podmiot w BIP?

7. W jakim trybie i jakim sposobem (Art.9 ust 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP?

8. Jakie cechy informacyjne powinna spełniać strona podmiotowa BIP?

9. Czy strona podmiotowa BIP może zawierać inne treści niż określone w Art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.?

10. Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?

11. Jakie cechy organizacyjno-techniczne powinna posiadać podmiotowa strona BIP?

12. Czy istnieją wskazane przez MSWiA ograniczenia technologiczne w realizacji ustawowego obowiązku tworzenia podmiotowych stron BIP?

13. Czy obsługę podmiotowej strona BIP można realizować na serwerze nie będącym własnością podmiotu zobligowanego na mocy ustawy do udostępniania informacji?

14. Czy strona podmiotowa BIP może być oparta o budowę klasycznej strony statycznej?

15. Jak należy interpretować rejestr zmian /rozporządzenie par. 17 rozdział 5/?

16. Czy można umieszczać ogłoszenia oraz reklamy sponsorów utrzymujących stronę podmiotową BIP, a także listy referencyjne firm realizujących zadanie strony BIP i inne treści o charakterze marketingowym?

17. Jak chronić zawartość stron BIP oraz ich dostęp?

18. Jak chronić zawartość stron BIP przed wirusami i budować bezpieczny serwis BIP?

19. Jakie mechanizmy można wykorzystać do budowy bezpieczeństwa ośrodków i serwerów BIP - /skład modułu bezpieczeństwa/?

20. Jakie systemy i rozwiązania należy rozpatrzyć przy budowie bezpieczeństwa ośrodków BIP?

21. Co powinien przechowywać dziennik prowadzony w zakresie BIP?

22. Czy można pobierać znak graficzny - Logo BIP?

23. Jak należy rozumieć zapis § 19 rozporządzenie Ministra SWiA o kopiowaniu informacji gromadzonych w serwisie BIP na "odrębne elektroniczne nośniki informacji", nie rzadziej niż raz na dobę?

24. Czy można dokonywać zadań wynikających z ustawy i rozporządzenia w zakresie utworzenia serwisu BIP?

25. Jakie akty prawne regulują tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej?

26. Od kiedy powinny zostać opublikowane pierwsze informacje na stronach podmiotowych BIP? Zakres publikowanej informacji wynikający z ustawy

27. Jakie elementy powinna obowiązkowo zawierać strona podmiotowa BIP?

28. W związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej proszę o wyjaśnienie (interpretacje) następujących kwestii: artykuł 4 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje do publikacji informacji publicznej m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. W jaki sposób jednostki organizacyjne powinny publikować dane do Biuletynu Informacji Publicznej? Czy mogą spełnić ten obowiązek poprzez np. publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej tworzonym dla jednostki nadrzędnej np. gminy, czy też muszą tworzyć własny BIP z osobnym adresem URL?

29. Czy MSWiA dokonało wyboru klasyfikowanej firmy IT wdrażającej pakiet BIP dla podmiotów? Czy ministerstwo wybrało krajowych koordynatorów programu wdrożenia pakietu BIP? Czy są przewidywane homologacje (jak w przypadku ewidencji ludności) dla zapewnienia wyboru wiarygodnej firmy, która będzie spełniać wymogi ustawy i rozporządzenia.

30. Jakie warunki techniczne i organizacyjne będą musiały spełniać podmiotowe strony BIP poszczególnych urzędów?

31. Firma świadczy usługi outsourcingu teleinformatycznego dla spółki Skarbu Państwa. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie polityki informacyjnej tej spółki w Internecie. Czy spółka tego typu zobowiązana jest również do prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej?

32. Czy pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony jako informatyk, może dla Urzędu wykonać projekt strony podmiotowej BIP?

33. Czy jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, muszą mieć własną podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej, czy też wystarczy aby informacje publiczne odnoszące się do tych jednostek były publikowane na stronie podmiotowej BIP właściwej jednostki samorządowej (gminy, powiatu)?

34. Jakie informacje mają być zamieszczone na w/w stronach i jaki jest termin ich umieszczania?

35. Jakie są zasady publikacji informacji publicznej w na stronie podmiotowej BIP?

36. Co z informacjami publicznymi nie udostępnionymi w BIP, co do których Ustawa nie nakłada obowiązku publikacji?

Odpowiedzi


1. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację podmiotowych stron BIP? Czy MSWiA realizuje przyjęcie podmiotowych stron BIP do siebie na serwery portalu BIP?

Za utworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną z zachowaniem wszelkich cech ujętych w art.8 ust. 6 - ustawy z 6 września 2001 r.- co jednoznacznie definiuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązane jest jedynie do budowy i utrzymania portalu BIP z prowadzeniem rejestracji kolejnych podmiotów zgłaszających swoje strony podmiotowe BIP, lecz nie realizuje wytworzenia stron podmiotowych oraz ich przechowywania na serwerze portalu.
powrót na górę strony

2. Kto jest zobowiązany do tworzenia podmiotowych stron BIP?

Obowiązek publikowania informacji za pomocą podmiotowej strony BIP określony został w Art.8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Ustawodawca określił wykaz podmiotów zobligowanych do realizacji udostępniania informacji publicznej w Art. 4.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
 • Organy władzy publicznej
 • Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
 • Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
 • Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
 • Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Związki zawodowe i ich organizacje
 • Partie polityczne
 • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne
powrót na górę strony

3.Jaką informację powinna zawierać podmiotowa strona BIP?

Ustawa określa w Art. 26 rozdział 3 informację, jaką podmioty zobligowane do jej przestrzegania powinny zamieścić na podmiotowej stronie BIP w poszczególnych okresach czasowych od dnia jej obowiązywania , czyli od 1 stycznia 2002 roku.
powrót na górę strony

Jaką informację konieczną do opublikowania musi podmiot zawrzeć na swojej stronie podmiotowej do dnia 1 lipca 2003 r.?

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. na dzień 1 lipca 2003 r. podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r.
 • Status prawny lub formę prawną
 • Organizację
 • Przedmiot działania i kompetencje
 • Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w Art. 4 ust1 pkt 3-5
 • Majątek, którym dysponują
 • Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1
 • Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
 • Tryb działania państwowych osób prawnych
 • Tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
 • Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 • Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
powrót na górę strony

Co z informacją, która nie została opublikowana ze względu na wykluczenie jawności informacji publicznej?

O fakcie posiadania informacji niepublikowanych , w tym wykluczonych ze względu na wyłączenia jawności informacji publicznej podmiot jest zobowiązany do:
 • podania wykazu tych informacji,
 • podania zakresu wyłączenia,
 • podania podstawy wyłączenia,
 • wskazuje się organ lub osobę, która dokonała wyłączenia jawności,
 • w przypadku Art. 5 ust 2 podaje się podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności.
powrót na górę strony

Jakie cechy powinna posiadać informacja publikowana przez podmiot w BIP?

Podmiot jest zobowiązany na mocy Art. 8. ust 6 udostępniając informację podać:
 • oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot ją udostępniający
 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację
 • tożsamość osoby, która odpowiada za jej treść
 • tożsamość osoby, która wprowadziła informację do zawartości podstrony BIP
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji
 • oznaczenie czasu jej udostępnienia w zakresie podstrony BIP
 • zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji
powrót na górę strony

W jakim trybie i jakim sposobem (Art.9 ust 3) powinien podmiot przekazywać informację do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej o gotowości do podłączenia jego strony podmiotowej do portalu BIP?

Podmiot zobligowany do publikowania informacji publicznej w postaci utworzonej podmiotowej strony BIP dokonuje zgłoszenia chęci podłączenia do strony głównej portalu BIP w formie określonego formularza "Oświadczenia BIP" zawierającego:
 • Nazwę podmiotu zwracającego się o podłączenie do portalu BIP
 • Wyznaczoną osobę odpowiedzialną za nadzór nad stroną podmiotową BIP
 • Wskazania bezpośredniego kontaktu telefonicznego oraz e-mail tej osoby
 • Dokładny adres podmiotu ubiegającego się o podłączenie do portalu BIP
 • Dokładne podanie adresu URL dla podmiotowej strony BIP
 • Datę wypełnienia oświadczenia
 • Poświadczenie oświadczenia podpisem oraz pieczęcią podmiotu
Formularz oświadczenia jest pobierany przez podmioty w formacie pliku MS Word (*.doc) ze strony MSWiA w zakładce " Biuletyn Informacji Publicznej"

Przesłanie wypełnionego oświadczenia dokonuje podmiot drogą elektroniczną na adres poczty e-mail redakcji portalu BIP: - bip@mswia.gov.pl w postaci załącznika pliku w formacie (*.jpg ) po uprzednim zeskanowaniu dokumentu.
powrót na górę strony

Jakie cechy informacyjne powinna spełniać strona podmiotowa BIP?

Strona podmiotowa BIP powinna zawierać:
 • logo (znak graficzny) Biuletynu
 • imię i nazwisko, numer telefonu, nr faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP
 • instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
 • wyjaśnienia wszelkich skrótów pojęciowych
 • informację o liczbie odwiedzin strony - statystyka strony
 • menu przedmiotowe
 • moduł wyszukujący
 • rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
 • informację o sposobie dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę BIP, a nie udostępnionych w Biuletynie podmiotu
 • posiadać przełączenie do strony głównej Portalu BIP
powrót na górę strony

Czy strona podmiotowa BIP może zawierać inne treści niż określone w Art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.?

Podmioty zobligowane do publikowania treści informacji publicznej obowiązującej w myśl Art. 6 mogą zamieszczać inne informacje, jeśli są to informacje zawierające interes publiczny lub będące dokumentem urzędowym tj. w rozumieniu ustawy treścią oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
powrót na górę strony

Czy dostęp do informacji publicznej jest płatny?

W myśl Art. 7 ust. 2 dostęp do informacji jest bezpłatny z zastrzeżeniem Art. 15., który określa , że jeżeli informacja udostępniona na wniosek o udostępnienie wskazuje że podmiot ją udostępniający będzie musiał ponieść koszt jej przekształcenia lub przeniesienia na nośnik wskazany we wniosku /art. 10. ust. 1/, - podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O fakcie zaistnienia opłaty podmiot udostępniający informację, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie musi poinformować o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawcę.

W przypadku braku zmiany przez wnioskodawcę trybu udostępnienia lub zaniechanie starania się o udostępnienie - podmiot udostępniający informację do którego wpłynął wniosek realizuje udostępnienie treści informacji zgodnie z proponowaną formą przez wnioskodawcę w czasie 14 dni od daty jego złożenia.
powrót na górę strony

Jakie cechy organizacyjno-techniczne powinna posiadać podmiotowa strona BIP?

Podmiotowe strony BIP powinny :
 • być wydzielone z aktualnego serwisu internetowego podmiotu w taki sposób by zapewnić dostęp do nich za pomocą umiejscowionego na stronie głównej serwisu internetowego podmiotu przycisku ekranowego ze znakiem Biuletynu
 • zawierać przycisk ekranowy z podłączonym adresem URL strony głównej portalu BIP
 • podmiotowa strona BIP powinna być umieszczona na serwerze podmiotu lub innym serwerze któremu powierzono obsługę podmiotu.
powrót na górę strony

Czy istnieją wskazane przez MSWiA ograniczenia technologiczne w realizacji ustawowego obowiązku tworzenia podmiotowych stron BIP?

W związku z rozwiązaniem ustawowym w zakresie technicznego zrealizowania budowy strony głównej portalu BIP wynikającym z art. 9 ust.1 oraz art. 9. ust.2 nie istnieje żadne ograniczenie techniczne w realizacji podmiotowych stron BIP. W związku z tym, każde rozwiązanie spełniające standardy wynikające z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 2002 r. jest rozwiązaniem prawidłowym i może zostać przyjęte do podłączenia, jako właściwe po uprzednim przesłaniu oświadczenia rejestracyjnego BIP do redakcji portalu drogą elektroniczną na adres bip@mswia.gov.pl
powrót na górę strony

Czy obsługę podmiotowej strona BIP można realizować na serwerze nie będącym własnością podmiotu zobligowanego na mocy ustawy do udostępniania informacji?

Rozporządzenie Ministra SWiA z 17 maja 2002 r. dopuszcza możliwość umieszczania podmiotowych stron BIP na serwerach świadczących obsługę internetową danego podmiotu i nie będących jego własnością. Oznacza to, że dopuszczone jest rozwiązanie na bazie umowy stron do świadczenia usługi hostingu podmiotowej strony BIP.
powrót na górę strony

Czy strona podmiotowa BIP może być oparta o budowę klasycznej strony statycznej?

Niestety nie. Budowa podmiotowych stron BIP musi zapewniać publikowanie , gromadzenie, wyszukiwanie, aktualizowanie w oparciu o mechanizmy bazodanowe. Takie rozwiązanie narzuca realizację publikacji treści wyszukiwanych ,jako odpowiedzi na pytania kierowane do bazy, wykorzystanie przy budowie zapytań z kreatorów raportów i graficznych interpretacji odpowiedzi, przeprowadzanie analiz danych w zakresie specjalnie zbudowanych procedur systematyk opracowanych dla danego podmiotu, czy zadania publicznego.
powrót na górę strony

Jak należy interpretować rejestr zmian /rozporządzenie par. 17 rozdział 5/?

Biorąc pod uwagę bazodanowy model struktury podmiotowych stron BIP - zapisy o zmianach dokonywanych w zakresie każdego elementu struktury strony oraz jej treści powinny odnotowywać się automatycznie w zakresie repozytorium bazy danych, która powinna być podstawą całej podmiotowej strony portalu BIP.
powrót na górę strony

Czy można umieszczać ogłoszenia oraz reklamy sponsorów utrzymujących stronę podmiotową BIP, a także listy referencyjnych firm realizujących zadanie strony BIP i inne treści o charakterze marketingowym?

Nie jest to dopuszczone. Strona podmiotowa BIP jest stroną administracyjną i jej charakter jest czysto informacyjny w zakresie publikowania treści publicznych. Nie jest to strona o cechach komercyjnych.
Biorąc pod uwagę powyższe nie wolno zamieszczać linków do stron komercyjnych, zamieszczać ogłoszeń i bannerów reklamujących produkty lub działania firm, list referencyjnych. Nie można również zamieszczać ogłoszeń osób prywatnych w zakresie np. ogłoszenia o chęci zbycia nieruchomości należącej do obywatela.
Nie wolno publikować treści reklamujących firmę prowadzącą lub tworzącą BIP, a tym samym przedstawiać w różnej formie treści marketingowe.
powrót na górę strony

Jak chronić zawartość stron BIP oraz ich dostęp?

Dostępność do stron BIP podmiot realizujący zabezpieczenie techniczne musi zapewnić w pełnej ciągłości funkcjonalnej. Oznacza to , że na mocy rozp. o BIP par. 18 system musi być chroniony modułem bezpieczeństwa.
Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo można podzielić na programowe oraz sprzętowe.
Oba są rozwiązaniami dopuszonymi do realizacji jako prawidłowe. Oba te rozwiązania powinny się znaleźć w realizacji zadania bezpieczeństwa ośrodka BIP, jako swoistego rodzaju przenikające się środowisko założonej polityki bezpieczeństwa. Nigdy jedno rozwiązanie- nie zapewni jednoznacznie bezpieczeństwa ośrodka internetowego.
powrót na górę strony

Jak chronić zawartość stron BIP przed wirusami i budować bezpieczny serwis BIP?

MSWiA zawarło umowę ramową z firmą Symantec - jednym z największych dostawców rozwiązań programowych oraz od niedawna sprzętowych w zakresie bezpieczeństwa antywirusowego oraz rozproszonej polityki bezpieczeństwa realizowanego przez nadzorowanie pracy systemów , ich monitoring oraz kontrolę wg ściśle określonych procedur bezpieczeństwa.

Umowa zezwala na skorzystanie podmiotom określonym w zakresie dopuszczenia licencyjnego na skorzystanie w zakresie prowadzonych przez siebie zakupów produktów w/w firmy na poziomie ustalonego umową ramową poziomu cenowego.
Przystąpienie do umowy nie zwalnia z przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.

Nasze oprogramowanie z racji użytego systemu operacyjnego i mechanizmów zabezpieczających nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych zabezpieczeń antywirusowych przez użytkowników. Dodatkowo zabezpieczony przez skanery antywirusowe serwer pocztowy chroni pocztę użytkowników - aktualizacja baz wirusów odbywa się 3 razy na dobę.
powrót na górę strony

Jakie mechanizmy można wykorzystać do budowy bezpieczeństwa ośrodków i serwerów BIP - /skład modułu bezpieczeństwa/?

Zastosowane zabezpieczenia powinny być adekwatne do publikowanej treści i realizowane w sposób udokumentowany. Należy pamiętać, że polityka bezpieczeństwa powinna posiadać ściśle określone reguły jej realizacji oraz kontroli.
powrót na górę strony

Jakie systemy i rozwiązania należy rozpatrzyć przy budowie bezpieczeństwa ośrodków BIP?

 • wykorzystanie mechanizmów wbudowanych w systemy operacyjne tj. polityka haseł dostępu ich uszczegółowiony poziom w zależności od funkcji użytkownika serwisu
 • kontrolowanie sesji połączeniowych na poziomie portów realizujących poszczególne serwisy np. przekierowanie standardowych portów usług /np. UDP, TCP, FTP na inny port - dalszy/
 • kontrolowanie ruchu na styku ośrodka , a dostępu do Internetu na danym porcie /realizacja programowa lub sprzętowa/
 • realizacja bezpiecznych połączeń z wykorzystaniem algorytmu SSL z odpowiednio długim kluczem sesji w zakresie szyfrowania poczty pobieranej (POP3, POP2 i IMAP), poczty wysyłanej (SMTP), szyfrowanie połączeń WWW.
 • SSH - szyfrowanie zdalnej sesji.
 • VPN - technologia wirtualnych kanałów połączeń sieci, czyli szyfrowania z tunelowaniem, jako łączenia odległych sieci LAN lub pojedynczych klientów przez wirtualny tunel w celu zapewnienia poufności przesyłanych danych.
 • używanie szyfracji danych w zakresie przesyłania informacji na poziomie panelu administratora z wykorzystaniem np. protokołu PGP
 • użytkowanie systemów IDS -owych pozwalających na przeprowadzanie sesji nadzoru działania intruzów systemu oraz dziwnych zachować użytkowników
 • techniki "zapór ogniowych"
 • tworzenie redundantnych połączeń styku z Internetem
 • zapewnienie analizy raportów systemowych z powiadomieniem
 • odpowiednia polityka zrealizowana w zakresie możliwości routerów brzegowych realizujących usługi połączeniowe.
powrót na górę strony

Co powinien przechowywać dziennik prowadzony w zakresie BIP?

W dzienniku powinna być realizowana usługa zapewnienia przechowywania informacji o:
 • wszelkich odwiedzinach serwisu,
 • próbach logowania wewnętrznego przez osoby będące uprawnionymi do realizacji takiego działania,
 • próbach nieudanych logowań,
 • zmianach dokonywanych na poziomie treści,
 • zmianach poszczególnych rekordów bazy,
 • kasowania zawartości serwisu,
 • modyfikowaniu treści serwisu,
 • czasie dokonywanych w/w działań.
Dziennik powinien być również archiwizowany celem zabezpieczenia działań, jakie miały miejsce w danym czasie w momentach realizacji dochodzenia spójności danych przez np. osoby kontrolujące lub odwołujące się do zmienionej treści lub czasu wystąpienia danej zmiany.
powrót na górę strony

Czy można pobierać znak graficzny - Logo BIP?

Dla zachowania jednorodności stron oraz oznaczenia każdy podmiot zobligowany do ustawy w zakresie publikowania treści o charakterze publicznych może pobierać logo BIP ze strony: http://www.mswia.gov.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej / Pliki do pobrania.
powrót na górę strony

Jak należy rozumieć zapis § 19 rozporządzenie Ministra SWiA o kopiowaniu informacji gromadzonych w serwisie BIP na "odrębne elektroniczne nośniki informacji", nie rzadziej niż raz na dobę?

Rozporządzenie nakłada na administratora serwisu , gdzie została osadzona podmiotowa strona BIP oraz portalu BIP wykonywanie działalności archiwizacyjnej w zakresie zawartości treści strony oraz jej układu na nośniki zewnętrzna, czyli nie zintegrowane bezpośrednio ze strukturą dysku na którym posadowiona została podmiotowa strona serwisu BIP. Dopuszcza się rozwiązania archiwizacyjne oparte o ZIP-y, JAZZ-y, nośniki MO -magneto optyczne, tasiemki streamerów DAT, oraz CD-RW, Dyski kieszeniowe, Pamięci masowe.
powrót na górę strony

Czy można dokonywać zadań wynikających z ustawy i rozporządzenia w zakresie utworzenia serwisu BIP?

Jeśli podmiot realizujący ustawowy obowiązek dostępu do informacji publicznej w zakresie stworzenia biuletynu BIP posiada własną dobrze przygotowaną kadrę informatyczną, to nic nie stoi na przeszkodzie by zrealizować to zadania we własnym zakresie.
Jeśli jednak jest to niemożliwe powinno się powierzyć to zadanie fachowej firmie webmasterskiej.
powrót na górę strony

Jakie akty prawne regulują tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej?

Rodzaj informacji publikowanych na stronach podmiotowych BIP określa Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.112.1198), ustawa określa również precyzyjnie termin publikacji informacji w BIP (rozdział 3 art. 26). Standardy budowy stron podmiotowych określa natomiast rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie BIP (Dz.U.02.67.619).
powrót na górę strony

Od kiedy powinny zostać opublikowane pierwsze informacje na stronach podmiotowych BIP? Zakres publikowanej informacji wynikający z ustawy

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, obowiązek publikacji informacji publicznych, wyliczonych w ustawie, należy wypełnić od 1 lipca 2003 - wówczas wchodzi w życie pierwsza partia przepisów o udostępnianiu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, informacje te to: status prawny lub forma prawna podmiotu, organizacja podmiotu, przedmiot działalności i kompetencje, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują, zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych przez te podmioty rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
powrót na górę strony

Jakie elementy powinna obowiązkowo zawierać strona podmiotowa BIP

Strona podmiotowa, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie BIP zawiera:
 1. logo BIP (identyczne z logo strony głównej BIP),
 2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faxu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. menu przedmiotowe,
 5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie, opublikowany sposób jej udostępnienia,
 8. moduł wyszukujący.
powrót na górę strony

W związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej proszę o wyjaśnienie (interpretacje) następujących kwestii: artykuł 4 pkt.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje do publikacji informacji publicznej m.in. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. W jaki sposób jednostki organizacyjne powinny publikować dane do Biuletynu Informacji Publicznej? Czy mogą spełnić ten obowiązek poprzez np. publikację danych w Biuletynie Informacji Publicznej tworzonym dla jednostki nadrzędnej np. gminy, czy też muszą tworzyć własny BIP z osobnym adresem URL?

Jeżeli pozwalają na to warunki techniczne i finansowe, jednostki podległe samorządu terytorialnego powinny tworzyć odrębną stroną BIP.
W przypadku kiedy podmiot nie posiada zbyt dużej ilości informacji do opublikowania w zakresie podmiotowej strony BIP dopuszcza się rozwiązanie , kiedy nadrzędna jednostka agreguje informacje mniejszych podmiotów w zakresie samorządu terytorialnego na własnej podmiotowej stronie BIP przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zaleceń dla tych jednostek odnośnie zachowania dostępu autoryzowanego do publikowania treści oraz jej zabezpieczenia i przechowywania, a także pełnej statystyki podstron.
Przyjęcie takiego rozwiązania jest zależne oczywiście od zgody jednostki nadrzędnej oraz formalnego porozumienia pomiędzy podmiotami.
powrót na górę strony

Czy MSWiA dokonało wyboru klasyfikowanej firmy IT wdrażającej pakiet BIP dla podmiotów? Czy ministerstwo wybrało krajowych koordynatorów programu wdrożenia pakietu BIP? Czy są przewidywane homologacje (jak w przypadku ewidencji ludności) dla zapewnienia wyboru wiarygodnej firmy, która będzie spełniać wymogi ustawy i rozporządzenia.

MSWiA nie zajmuje się wybieraniem, w jakikolwiek sposób, firm wykonujących strony podmiotowe BIP, nie przewidziano również przyznawania homologacji takim firmom. MSWiA wykonuje jedynie działania ściśle określone w Ustawie o dostępie do informacji publicznej. Tworzy stronę główną BIP, nie ma natomiast ustawowych kompetencji do organizacji prac związanych z tworzeniem stron podmiotowych BIP. Nie ma również ustawowej delegacji do wydawania zezwoleń bądź koncesji czy też rekomendowania firm realizujących strony podmiotowe BIP. Przy wyborze takiej firmy należy przede wszystkim mieć na uwadze, czy jest ona w stanie spełnić wymagania i standardy określone w rozporządzeniu w sprawie BIP. MSWiA nie ponosi również odpowiedzialności za treść stron podmiotowych BIP, dokonuje jedynie podłączenia do portalu strony głównej BIP na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej.(Art. 9.1)
powrót na górę strony

Jakie warunki techniczne i organizacyjne będą musiały spełniać podmiotowe strony BIP poszczególnych urzędów?

Szczegółowe standardy tworzenia strony BIP określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. (Dz.U. 02.67.619) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Warunki organizacyjne zależne są indywidualnie od każdej jednostki, która bierze udział w tworzeniu BIP. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, minister właściwy do spraw administracji publicznej tworzy jedynie stronę główną BIP, oraz zbiera od podmiotów informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198, art.9 ust.1-4).
powrót na górę strony

Firma świadczy usługi outsourcingu teleinformatycznego dla spółki Skarbu Państwa. Jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie polityki informacyjnej tej spółki w Internecie. Czy spółka tego typu zobowiązana jest również do prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej?

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej nie wymienia precyzyjnie podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji. (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z 2001r) Zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 5 w/w ustawy do publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zobowiązane są: podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
powrót na górę strony

Czy pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony jako informatyk, może dla Urzędu wykonać projekt strony podmiotowej BIP?

Informatyk realizujący w zakresie internetu prace projektowe może podjąć się realizacji zadania tworzenia strony BIP. Sposób przyjęcia zlecenia przez pracownika gminy określa kierownik gminy zgodnie z obowiązującym przepisami na prace dodatkowe dla zatrudnionych w administracji urzędników.
powrót na górę strony

Czy jednostki organizacyjne takie jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, muszą mieć własną podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej, czy też wystarczy aby informacje publiczne odnoszące się do tych jednostek były publikowane na stronie podmiotowej BIP właściwej jednostki samorządowej (gminy, powiatu)?

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej nie wymienia precyzyjnie podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji. (Dz. U. Nr 112 poz.1198 z 2001 r.) Zgodnie z art. 4 w/w ustawy do publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty określone w ustawie tworzą strony podmiotowe BIP, ale mogą to też zrobić w ramach serwisu BIP jednostki nadrzędnej, na podstawie odpowiedniego porozumienia pomiędzy podmiotami. W rozporządzeniu MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w §10 stwierdza się, że w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznych w Biuletynie nie posiada własnego serwera, dopuszcza się również umieszczanie strony BIP utworzonej przez taki podmiot na innym serwerze obsługującym ten podmiot.
powrót na górę strony

Jakie informacje mają być zamieszczone na w/w stronach i jaki jest termin ich umieszczania?

Art.6 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.) określa najważniejsze rodzaje informacji publicznych podlegających udostępnieniu.
Do 1 lipca 2003 roku BIP powinien zawierać i udostępniać:

- dane podmiotu i informacje dotyczące:
 • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
 • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
 • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotu,
 • majątku, którym dysponuje,
- informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
 • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
 • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
Na podstawie przepisów Ustawy każdy podmiot precyzuje, jakie informacje będzie udostępniał na stronie podmiotowej BIP.
powrót na górę strony

Jakie są zasady publikacji informacji publicznej w na stronie podmiotowej BIP?

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
 1. oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 2. podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 3. dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 5. zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.
powrót na górę strony

Co z informacjami publicznymi nie udostępnionymi w BIP, co do których Ustawa nie nakłada obowiązku publikacji?

Podmioty są obowiązane do udostępniania na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
powrót na górę strony